شهرداری

پرسنل شهرداری اینچه برون

 

 

 

 

 

 

 

بهمن مهرورز

شهردار 

   

جلیل کوچکی

 مسئول امور اداری

   

خلیل محمد زاده

مسئول امور مالی

    

عبدالغفور گلچشمه

مسئول فنی و ساختمان

 

 

 

 

 

 

   

ایوب بیات

مسئول خدمات شهری