طرح استقبال از نوروز در اینچه برون

پاک سازی تفرجگاه ها و ورودی شهر و روستا و مسیر ترانزیت وحاشیه جاده های اصلی و بازارچه مرزی در شهر اینچه برون با حضور مسئولان منطقه در تاریخ 29 اسفند در قالب طرح استقبال از نوروز انجام گردید.