اطلاعیه

عملکرد  مالی
 
تهیه و تنظیم بودجه و بیلان و تفریغ بودجه شهرداری وتصویب آن توسط شورای محترم اسلامی شهر در مهلت قانونی و ارسال آن به وزارت کشور
تهیه و تنظیم لایحه تعرفه عوارض سالیانه وتصویب آن توسط شورای محترم اسلامی شهردر مهلت قانونی  و ارسال آن به وزارت کشور 
پرداخت کلیه مطالبات معوقه و انباشته شده پرسنل شهرداری  در سالهای قبل از سال 96 از قبیل حقوق و دستمزد و اضافه کاری وعیدی و سنوات 
پرداخت به روز حقوق و دستمزد وعیدی و سنوات و سایر پرداختهای قانونی پرسنل شهرداری  
پرداخت بدهیهای معوقه و انباشته شده به اشخاص و پیمانکاران  مربوط به سالهای قبل از 96
پرداخت کسورات قانونی وبدهیهای معوقه به سازمانها و شرکتها مربوط به سالهای قبل از 96
                                    عملکرد ریالی منابع مالی 
سال مالی                    منابع (درآمد )             مصارف (هزینه )
96 050/429/973/22 050/429/973/22
97 530/458/510/15 530/458/510/15
98 849/147/190/18 849/147/190/18
 
                     عملکرد ریالی اعتبارات استانی و ابلاغی 
سال مالی       مبلغ تخصیص یافته             عملکرد 
سال 96 000/000/300 000/000/300
سال 97 000/000/600 000/000/600 
سال 98 امضاء موافقتنامه سیل و دفع آبهای سطحی به مبلغ 000/000/000/23